วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

รวมความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม การกำเนิดของวัฒนธรรม คือ รูปแบบหรือวิถีดำเนินการ พฤติกรรมในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่อดีต และทำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัย และสิ่งที่ทำเหล่านั้น จะต้องส่งผลต่อความพึงพอใจของคนๆนั้น เช่น วัฒนธรรม การละเล่นและพิธีกรรมพื้นบ้านอย่าง พิธีกรรมการบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นการเรียกขวัญ กำลังใจของผู้คน

Take A Trip With These Travel Tips

Take A Trip With These Travel Tips

April 21, 20215 min read

Travel is one of those rare human endeavors that can be either recreational or obligatory. Sometimes you want to travel and sometimes you have to. Whatever compels you to hit…

Secrets To Traveling With Confidence Whatever Your Destination

Secrets To Traveling With Confidence Whatever Your Destination

April 21, 20214 min read

Flying is becoming an increasingly popular way to travel these days. It is not without it’s set of stress points, problems, and confusions though. Flying is becoming increasingly difficult with…

Make Traveling Simple: Advice To Help You Have A Great Trip

Make Traveling Simple: Advice To Help You Have A Great Trip

April 21, 20214 min read

Although traveling nationally or internationally gives you the opportunity to see the world and interact with people of all backgrounds, it can also be a hassle, an expense or even…